Vpis novinci 2024/25 – link

Postopek prepisa/vpisa na GSŠKF Ruše

Ta navodila so pripravljena za primere prepisa med srednješolskimi programi ali šolami ter za vpis v srednjo šolo izven formalnega – običajnega vpisnega postopka.

Oddaja vloge:

Kandidat zainteresiran za vpis v izobraževalni program GSŠKF Ruše odda  Vlogo za prepis na e-naslov šolske svetovalne službe: tadej.vovko@gimnazija-ruse-si.

Vlogi se priloži dokazila o že opravljenem izobraževanju (npr. spričevala) in druga (glej obrazec).

Obravnava vloge in obveščanje kandidatov: 

Oddano Vlogo za prepis/vpis šola obravnava in kandidata obvesti o morebitnih potrebnih predmetnih in/ali dopolnilnih izpitih, o morebitni uvrstitvi na čakalni seznam, o drugih potrebnih pogojih oz. možnosti za prepis/vpis.

Pogoji za prepis:

  • Prepis je mogoč, če so v posameznih letnikih oz. oddelkih razpoložljiva mesta.
  • Šola v postopku vpisa kandidatu navede potrebne pogoje (npr. uspešno zaključiti letnik, opraviti predmetni izpit …). 

Če se izobraževalni program kandidata razlikuje od predmetnika na GSŠKF Ruše, mora kandidat ob pogoju, da je sprejet, v določenem roku opraviti manjkajoče predmete s predmetnimi ali dopolnilnimi izpiti. Pogojno vpisani dijaki bodo ob vpisu prejeli sklep o prestopu, v katerem bo ta rok določen. V sklepu bodo navedeni tudi vsi predmeti, ki jih bodo morali opraviti.

V primeru omejenih prostih mest (po formalno izvedenih vpisnih postopkih) šola kandidate uvrsti na čakalni seznam in upošteva interni kriterij za prepis in upošteva obdobja, v katerih šola odloča o prepisu/vpisu kandidata.

Kriterij za prepis:

  • Če je kandidatov za prepis več kot je razpoložljivih mest, se kot kriterij za prepis upošteva seštevek ocen 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če sta dva ali več kandidatov z enakim seštevkom točk zadnjega triletja osnovne šole, se upošteva tudi rezultat na nacionalnem preizkusu znanja.

Obdobja, v katerih šola odloča o prepisu/vpisu kandidata:

OBDOBJETERMINSKI ROK ZA ODDAJO VLOGE
1.Po zaključeni prvi ocenjevalni konferenci, najkasneje v četrtek 18. 1. 2024
2.Po spomladanskem izpitnem roku, najkasneje v petek, 5. 7. 2024 
3.Po jesenskem izpitnem roku, najkasneje v četrtek, 22. 8. 2024 
4.Pred začetkom novega šolskega leta, najkasneje v četrtek, 29. 8. 2024 
5.V začetku novega šolskega leta, najkasneje v torek, 10. 9. 2024 
6.O morebitnem izrednem vpisu med šolskim letom odloči ravnatelj

Za v roku oddano vlogo se šteje datum vloge prejete na šoli (prejeta po e-pošti, fizično prejeta).

Šola o obravnavi vloge, o pogojih za vpis in o sprejeti odločitvi obvešča kandidata. V primeru odobritve vpisa navede tudi potrebne pogoje in izpolnitev ali predložitev dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo vpisa.

V primeru prepisa se le ta izvrši šele na podlagi izpisa iz matične šole. Zato mora kandidat ob vpisu prinesti tudi izpisnico iz CEUVIZ-a, ki jo dobi na šoli, iz katere se izpisuje.

Vpis oz. prepis na šolo za mladoletnega dijaka urejajo starši oz. zakoniti skrbniki.

 

Postopek izpisa iz GSŠKF Ruše

V primeru izpisa iz GSŠKF Ruše se izpolni pripravljen obrazec za izpis. Postopek izpisa dijaka vodi šolska svetovalna služba. Izpis iz šole za vse vpisane dijake urejajo starši oz. zakoniti zastopniki.

Prenos obrazca za izpis:

Obveznosti pred izpisom:

Pred izpisom mora dijak/-inja vrniti vse izposojene knjige, poravnati vse finančne obveznosti in biti neprijavljen oz. odjavljen od šolske malice, oddati ključ od šolske omarice. Z obrazcem se oglasite v knjižnici, v računovodstvu in v svetovalni službi.

Na podlagi izpolnjenega obrazca (poravnanih obveznostih), ki ga kot dokazilo prinesete v svetovalno službo, se opravi postopek izpisa. Dijak, ki se izpiše iz šole prejme Potrdilo o izpisu iz CEUVIZ-a.

(Visited 401 times, 1 visits today)