Odsotnost dijaka od pouka so starši/skrbniki in vzgojitelji dolžni sporočiti razredniku še isti dan, ko dijak manjka pri pouku, najkasneje pa v treh delovnih dneh in to med 7.00 in 8.00 zjutraj na telefon 63-00-800.

Če je dijak odsoten od pouka in se v tem času nahaja v dijaškem domu, njegovo odsotnost sporoči razredniku dežurni vzgojitelj, opravičilo pa napišejo starši ali zdravnik.

Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o vzroku odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v 3 delovnih dneh od prvega dne odsotnosti na predpisanem obrazcu šole, sicer je odsotnost lahko neopravičena.

Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnje alineje, razrednik oz. šola o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v 4 delovnih dneh od prvega dne odsotnosti, razen, če se s straši ni drugače dogovorila.

Če dijak pogosto izostaja od pouka, ima razrednik pravico zahtevati, da starši ali skrbniki sami osebno opravičijo vsak izostanek dijaka na prvi razrednikovi dopoldanski govorilni uri po prihodu dijaka v šolo, sicer se zamujene ure štejejo kot neopravičene.

Obisk vaj pri strokovnih predmetih mora biti najmanj 80 %, da lahko dijak pridobi oceno. Dodatno izvedbo vaj dijak plača.

Zdravniške preglede mora dijak praviloma opraviti izven pouka. Za vnaprej predvidene celodnevne izostanke, npr. pregledi pri zdravniku specialistu, mora dijak dobiti predhodno dovoljenje razrednika.

Če dijak pride k pouku šele k uri pisnega ocenjevanja znanja (šolska naloga, test), sicer pa ta dan ni bil pri pouku, to uro ne sme pisati oz. biti ocenjen. Če učitelj tako navzočnost ugotovi po učni uri, se dijakova naloga ne oceni. Izjeme se na pisno prošnjo dijaka lahko odobrijo le iz objektivnih razlogov.

Dijaku lahko izjemoma dovoli odsotnost od pouka:

* učitelj od svoje učne ure (odsotnost mora biti naknadno pisno opravičena),

* razrednik do 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo,

* ravnatelj nad 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo.

V primeru dijakovih zdravstvenih težav ali poškodb dijaka pospremimo k pedagogu ali v tajništvo šole oz. drug primeren prostor, kjer vzpostavimo stik s starši dijaka ali zdravstveno službo. Oboleli ali poškodovani dijak ne sme sam, brez spremstva staršev, učitelja ali drugih zaposlenih na šoli, zapustiti šole. Dijak samostojno odide le izjemoma z dovoljenjem starša ali skrbnika in strinjanjem učitelja. Starši ali skrbniki pridejo osebno po dijaka in se oglasijo pri klicatelju, lahko pa na začetku šolskega leta za nepredvidljive dogodke pooblastijo drugo osebo. V kolikor so starši obolelega ali poškodovanega dijaka nedosegljivi, dijaka do zdravnika pospremi nekdo od učiteljev ali zaposlenih na šoli. Za nujna zdravstvena stanja je potrebno klicati nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112 in o tem obvestiti starše dijaka ter vodstvo šole.

Odsotnosti od OIV ter ID morajo dijaki nadomestiti v času izven pouka do 31. avgusta v tekočem šolskem letu, sicer niso izpolnili obveznosti po izobraževalnem programu. Informacije za področje OIV in ID nudi razrednik ali s strani šole določen pedagoški delavec.

.

(Visited 1.749 times, 1 visits today)