Po zelo uspešni izmenjavi na Poljskem je profesorica Kamila Stoilowa strnila vrsto aktivnosti, ki so na nas naredile močan vtis, v zapis, ki sledi. Izmenjave so priložnost za učenje in spoznavanje jezikov naših partnerjev, zato vabljeni, da preberete ne samo slovensko in angleško različico, ampak tudi poljsko.

To je bila poljsko-slovenska pustolovščina po angleško

Od 13. do 19. 3. 2022 smo v okviru programa Erasmus+ ponovno gostili naše prijatelje iz Slovenije. Tokrat smo se zbrali na Poljskem na II Liceuum Ogolnoksztalcace v Gliwicah pod budnim očesom profesoric Ewe Konieczne, koordinatorice projekta na Poljskem, Kamile Stoilowe in Joanne Kuczme. Aktivnosti so potekale v okviru projekta »FACT – Fighting Alternative Facts with Critical Thinking«.

V ponedeljek zjutraj nas je pozdravil g. Robert Strzelec, ravnatelj II LO, ga. Konieczna pa je uradno odprla Erasmus+ delavnice.

Teden, poln aktivnosti, se je začel z delavnico, ki je temeljila na filmu »Družbena dilema«, pod vodstvom Ewe Konieczne in Kamile Stoilowe. Ideje, ki jih film izpostavlja, so skladne s temami, ki jih naslavlja izmenjava – kako lahko vplivamo na percepcijo resničnosti, kdaj je ta vpliv pozitiven in etičen, in kdaj družbeni mediji objektivizirajo ljudi in imajo uničujoč vpliv. Ob koncu delavnice so bile izpostavljena tri preprosta pravila, ki lahko posameznika obvarujejo pred manipulacijo, in sicer: »ne« elektronskim napravam v spalnici po določeni uri, »ne« družbenim medijem do srednje šole in dogovor o tem, koliko časa lahko otrok preživi na elektronskih napravah.

Drugi dan izmenjave so bili udeleženci vključeni v drugačne aktivnosti. Odkrivali so strategije prepričevanja in manipulacije s plakati. Tri skupine so oblikovale plakate, ki ljudi prepričujejo, naj ne uživajo hitre hrane, ostale tri skupine pa so oblikovale plakate, ki poskušajo z manipulacijo ljudi spodbuditi k uživanju le-te. Vsi plakati, oblikovani pod mentorstvom grafične oblikovalke Dagne Szvaja, so bili res čudoviti.

V sredo smo se odpravili v Varšavo, kjer  smo obiskali Radio Wnet in opazovali novinarje pri njihovem delu. Dijaki so opravili intervjuje z novinarji in inženirji zvoka, ogledali smo si snemalni studio in opazovali, kako novinarji oblikujejo novice. Zanimalo nas je predvsem, kako pri svojem delu ostanejo nepristranski. Dve dijakinji, Aleksandra Podlawska in Simona Pluta, sta opravili intervju v živo. Obisk radijske postaje je organizirala ga. Anna Popek, radijska in televizijska novinarka, v sodelovanju z g. Krzyssztofom Skowronskim, urednikom Radia Wnet.

Znanje, ki so ga udeleženci pridobili ob obisku radia, se je izkazalo za zelo koristno v četrtek na delavnici, ki jo je vodila asistentka dr. Monika Bialek, univerzitetna profesorica na Fakulteti za novinarstvo Univerze v Gdansku. Naša računalniška učilnica se je spremenila v pravi snemalni studio. Najprej so dijaki spoznali načine manipuliranja posnetega intervjuja – s spremembo vrtnega reda vprašanj in odgovorov, spremembo konteksta in z dodanim komentarjem. Dijaki so nato v skupinah posneli intervjuje in jih s programom Audacity uredili. Oblikovali so dve verziji – originalno z izbrisanimi pavzami in motilci, in manipulirano, lažno novico. Naloga je bila zahtevna, a dijaki so jo opravili zelo uspešno.

Petek je bil dan za ponovitev pridobljenega znanja ob športnih aktivnostih. Profesorica Joanna Kuczma je skupaj z dijakoma Maciekom Klossekom in Maksom Marekom pripravila naloge, ki so skozi športne aktivnosti preverile znanje dijakov.  Paulina Medrala in Pjotrek Klisowski sta nadaljevala s plesno delavnico, po koncu učne ure plesa so udeleženci prejeli potrdila o sodelovanju.

Mednarodne izmenjave niso namenjene le delu. So tudi priložnost za sklepanje prijateljstev, preživljanje časa z vrstniki, spoznavanje drugih dežel in tudi počitek, za kar pa pri naši izmenjavi ni bilo časa; kajti bistvo izmenjav je predvsem intenzivno druženje z vrstniki in komunikacija v angleškem jeziku. 

CELOTNA FOTOGALERIJA

To była polsko-słoweńska przygoda po angielsku!

W dniach od 13 do 19 marca po raz kolejny spotkaliśmy się z naszymi koleżankami i kolegami ze Słowenii w ramach projektu Erasmus+, którego tematem było ”FACT – Fighting alternative facts with critical thinking”. Tym razem wspólna praca odbyła się w Polsce, w II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach, pod czujnym okiem pań: Ewy Koniecznej, koordynatorki projektu w Polsce,  Kamili Stoiłowej i Joanny Kuczmy. 

W poniedziałek o godzinie 9.00 p. dyr. Robert Strzelec i p. prof. Ewa Konieczna uroczyście otworzyli warsztaty Erasmus+.

Pracowity tydzień rozpoczął się warsztatami na bazie filmu „Social dilemma” przeprowadzonymi przez p. prof. Ewę Konieczną przy współpracy z p. prof. Kamilą Stoiłową. Problematyka filmu dotyczy głównego tematu wymiany polsko-słoweńskiej, czyli w jaki sposób można wpływać na odbiór rzeczywistości, kiedy taki wpływ jest dobry i etyczny, a kiedy uprzedmiotawia człowieka i go niszczy. Zajęcia podsumowano sformułowaniem trzech prostych zasad, mogących uchronić jednostkę przed zmanipulowaniem: pierwsza to trzymanie elektroniki z dala od sypialni, druga – prawo do używania mediów społecznościowych mają dopiero licealiści, trzecia – ustalenie ilości czasu spędzanej przy telefonie.

Dzień drugi to inny rodzaj aktywności. Uczestnicy projektu badali strategie perswazji i manipulacji w sztuce plakatu. Zadaniem trzech zespołów było zniechęcenie do fast foodów, natomiast trzy pozostałe – miały do nich zachęcić. Powstały naprawdę dobre prace pod kierunkiem p. Dagny Szwai – artystki graficzki.

W środę udaliśmy się na wycieczkę do Warszawy, gdzie mogliśmy obserwować pracę dziennikarzy radiowych Radia Wnet. Uczestnicy przeprowadzili wywiady z pracownikami stacji, zobaczyli studio nagrań, sposób tworzenia serwisów informacyjnych, możliwości weryfikowania fake newsów, a nawet zaproszono nas do udzielenia wywiadów na antenie radia. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. Annę Popek, dziennikarkę radiową i telewizyjną dzięki współpracy i przychylności p. Krzysztofa Skowrońskiego, redaktora naczelnego Radia Wnet.

Obserwacje poczynione w środę przydały się następnego dnia podczas warsztatów pt.: „Dziennikarstwo radiowe wobec współczesnych wyzwań”, przeprowadzonych przez p. dr Monikę Białek, adiunkta Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Dziennikarstwa. Szkolna pracownia komputerowa zamieniła się w studio nagrań. Najpierw uczestnicy zapoznali się ze sposobami manipulowania przekazem radiowym przez dobór informacji, który może występować w trzech obszarach działań: kolejność, kontekst i komentarz. Później, podzieleni na zespoły, musieli nagrać wywiady i następnie przygotować je w dwóch odsłonach – jako informację prawdziwą i jako informację zmanipulowaną. To było naprawdę wyzwanie, z którym uczestnicy projektu również dobrze sobie poradzili.

Piątek, ostatni dzień projektu, przyniósł sportowe podsumowanie. Pani prof. Joanna Kuczma z Maćkiem Klosskiem i Maksem Markiem przygotowała najpierw zadania dotyczące odbytych warsztatów, potem wspólna nauka tańca  z Pauliną Mędralą i Piotrkiem Klikowskim, w końcu uroczyste wręczenie certyfikatów.

Wymiana to nie tylko praca. To również rozmowy, nawiązywanie przyjaźni, wesołe spędzanie wspólnie czasu, to zwiedzanie i odpoczynek, choć tego akurat jest najmniej. To intensywne spotkanie z językiem angielskim i ciekawymi ludźmi.

A Polish-Slovenian adventure in English already behind us!

From 13-19 March, 2022, we hosted again our friends from Slovenia as part of the Erasmus+ project. This time we joined together to work in Poland at II Liceum Ogólnokształcące in Gliwice under the watchful eye of Mrs Ewa Konieczna – the coordinator of the Project in Poland, Mrs Kamila Stoiłowa and Mrs Joanna Kuczma. Our meeting was dedicated to ‘FACT – Fighting alternative facts with critical thinking’.

On Monday morning Mr Robert Strzelec, Headteacher of II LO, and Mrs Ewa Konieczna officially opened the Erasmus+ workshops.

A busy week started with a workshop based on the film entitled ‘Social dilemma’ run by Mrs Ewa Konieczna together with Mrs Kamila Stoiłowa. The points raised in the film revolved around the main theme of the Polish-Slovenian exchange that is how you can influence the perception of reality, when such an influence is positive and ethical and when it objectifies people and destroys them. The workshop concluded with three simple rules that may protect individuals against being manipulated. The first one is to keep all devices out of the bedroom at a fixed time every night, the second one – no social media until high school, the third one – work out the time budget with your kid.

On the second day the participants of the Project were involved in a different kind of activity. They studied strategies of persuasion and manipulation in the art of poster. The task of three groups was to discourage people from eating fast food, whereas the other three groups were to do the opposite. All the posters created under the supervision of Dagna Szwaja, a graphic designer, were really amazing.

On Wednesday we went on a trip to Warsaw and visited Radio Wnet, where we could observe radio journalists in their daily work. The students carried out interviews with the staff members of the radio station, they saw the recording studio and also witnessed how the news service was prepared and above all how to verify fake news. Two of our students, Aleksandra Podlawska and Simona Pluta, gave a live interview. The meeting at the radio station was prepared by Mrs Anna Popek, a radio and TV journalist thanks to the cooperation with Mr Krzysztof Skowroński, the editor-in-chief of Radio Wnet.

What the students learnt on Wednesday proved useful on Thursday during a workshop run by Monika Białek, PhD, Assistant Professor at the Faculty of Journalism at University of Gdańsk. Our school IT lab changed into a real recording studio. First, the students discovered possible ways to manipulate the news by choosing the news feed. It may be done by changing the order, context or comment. Later the students were divided into groups and asked to make interviews and then prepare two different versions – true information and manipulated news. That was a real challenge but the students coped with the task successfully.

Friday was the day of a recap through sports activities. Mrs Joanna Kuczma jointly with Maciek Klossek and Maks Marek prepared tasks connected with all the workshops. Then Paulina Mędrala and Piotrek Klisowski taught everyone how to dance. And finally all the participants of the Erasmus+ exchange received certificates.

Student exchange programmes are not only about work. They are also about making friends, spending time together, visiting places and resting, although the latter seems to be limited. Exchange programmes are also about meeting people and speaking English.

CELOTNA FOTOGALERIJA

(Visited 185 times, 1 visits today)